Geoharbour

High Vacuum Densification Method (HVDM)

เกี่ยวกับ High Vacuum Consolidation Method (HVDM)

  • หนึ่งในสิทธิบัตรวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินของ Geoharbour
  • เหมาะสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และมีดินเม็ดละเอียดผสมอยู่ค่อนข้างเยอะ เช่น silty sand and clayey sand
  • ใช้การผสมผสานระหว่างแรงสุญญากาศจากปั๊ม (แรงดันเชิง – )
    กับพลังงานจากการตุ้มน้ำหนัก (แรงดันเชิง +)
  • สามารถลดแรงดันน้ำส่วนเกินไปได้อย่างรวดเร็ว
  • ดินจึงถูกปรับปรุงผ่านการลดระดับน้ำในดิน และการเพิ่มความแน่นของดิน
Scroll to Top