Geoharbour

Jet Grout Column

Jet Grout Column
วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการฉีดซีเมนต์เหลวด้วยแรงดันสูงผ่านหัวฉีดที่อยู่ปลายหัวเจาะ ซึ่งแรงดันนี้ทำลายโครงสร้างดินแล้วผสมผสานดินเข้ากับตัวซีเมนต์ที่ฉีดเข้าไป จากนั้นจึงหมุนหัวเจาะกลับขึ้นมาเพื่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์

  • สามารถใช้ปรับปรุงดินได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ดินกรวด ไปจนถึงดินเหนียว​
  • เหมาะสำหรับการก่อสร้างในพื้นที่แคบ หรือพื้นที่ในเมือง เพราะแรงสั่นสะเทือนจะมีเพียงเล็กน้อย และส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงไม่มาก​
  • สามารถสร้างเสาปูนขนาดใหญ่ได้โดยไม่รบกวนพื้นดินมากนัก

ประเภทของ Jet Grouting

  • Single fluid เป็นการ grout โดยใช้น้ำปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว เหมาะกับดินที่ไม่มีแรงยึดเกาะระหว่างอนุภาคดิน เช่น ดินทราย หรือ ดินกรวด​
  • Double fluid เป็นการ grout โดยใช้น้ำปูนซีเมนต์และอากาศ เหมาะกับดินที่มีแรงยึดเกาะ เช่น ดินเหนียว เพราะอากาศแรงดันสูงจะช่วยดันและทำลายโครงสร้างดินได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้สามารถสร้างเสาเข็มดินที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบ Single fluid​
  • Triple fluid เป็นการ grout โดยใช้น้ำปูนซีเมนต์, อากาศ และน้ำ เมื่อหัวฉีดน้ำ+อากาศได้ทำลายโครงสร้างดินแล้ว หัวฉีดน้ำปูนที่อยู่ต่ำกว่าจะค่อยถูกฉีดออกมาเพื่อสร้างเสาเข็มดิน ซึ่งวิธีการสามารถสร้างเสาเข็มได้เส้นผ่ายศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด และมีประสิทธิภาพดีที่สุดอีกด้วย​
Source : Nikbakhtan et al., 2010

ขั้นตอนการทำ Jet Grouting

1. ทำการหมุนก้านเจาะลงไปถึงความลึกที่ต้องการ
2. ทำการอัดฉีดซีเมนต์เหลวด้วยแรงดันสูง (Grouting)
3. หมุนก้านเจาะขึ้นเพื่อให้ซีเมนต์ผสมกับดิน เพื่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์,
4. ย้ายตำแหน่งก้านเจาะ เพื่อทำเสาเข็มต้นต่อไป

Scroll to Top