Geoharbour

ผลงานในประเทศไทย

เราได้ทำการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากในประเทศไทยกว่า 990,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ระยอง และนครศรีธรรมราช

โนเบิล เอกมัย - รามอินทรา

เลค เลเจนด์ บางนา - สุวรรณภูมิ

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

แกรนดิโอ บางนา กม.5

สมุทรปราการ 4.0

งานเพิ่มเสถียรภาพ
คันดิน WNB2

Scroll to Top