Geoharbour

วิศวกรรมโครงสร้าง และฐานราก

นอกจากงานในด้านการปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากแล้ว เรายังได้นำความสามารถในด้านวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

  • งานเพิ่มเสถียรภาพคันดิน
  • งานเสาเข็ม
  • งาน Bored Pile
  • งานฐานราก
  • งานวางระบบท่อ
Scroll to Top