Geoharbour

สมุทรปราการ 4.0

  • วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน : Prefabricated Vertical Drain (PVD)
  • ขนาดของพื้นที่ : 48,912 ตารางเมตร 
  • สถานที่ตั้ง : ถนนบางนา-ตราด, กม.32, สมุทรปราการ
  • จุดประสงค์ในการก่อสร้าง : โรงงาน อุตสหกรรม
  • ปี 2566

ลูกค้าของเรา

ผู้รับเหมาโครงการหลัก

เจ้าของโครงการ

สถานที่ตั้งโปรเจกต์

Scroll to Top