Geoharbour

การปรับปรุงคุณภาพดิน และโครงสร้างพื้นฐาน

Geoharbour Group เป็นหน่วยงานมืออาชีพ ระดับโลก ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องของ ธรณีวิทยาเทคนิค ทั้งการสำรวจ, การออกแบบ, การทำวิจัย รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยา

ความน่าเชื่อถือ

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์และการบริการที่เต็มที่

ความแม่นยำและคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพและการป้องกันสิ่งแวดล้อม

การลงทุนที่คุ้มค่า

อายุการใช้งานตามการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน

ความสำเร็จของเรา

ลูกค้าของเรา

บทความและข่าวสารของเรา

FAQ

บริษัท Geoharbour Construction ไม่ได้รับทำการปรับปรุงคุณภาพดินด้านการเกษตร แต่เราทำหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการก่อสร้าง เชิงวิศวกรรมธรณี

เพราะว่าการปรับปรุงคุณภาพดิน คือการเพิ่มคุณสมบัติให้กับดินที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าที่โครงการ หรือพื้นที่นั้นต้องการ เพื่อให้ดินในบริเวณนั้น ๆ มีคุณสมบัติที่สูงขึ้น เช่น มีความสามารถในการรับแรงที่เพิ่มขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น มีความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านที่ต่ำลง หรือเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินนั้นมีหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยู๋กับสภาพหน้างาน ปัจจัยต่าง ๆ ของโครงการ รวมไปถึงชนิดของดินที่แตกต่างกันออกไป

ได้ แต่ว่าอาจเกิดปัญหาตามขึ้นมาได้ในอนาคต เช่นหากเป็นพื้นที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ที่เป็นพื้นที่ดินเหนียวอ่อน ก็จะเกิดปัญหาการทรุดตัวระยะยาวได้

ส่วนใหญ่เจ้าของโครงการจะมองว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงไม่ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการก่อสร้าง แต่เมื่อในอนาคตเกิดปัญหาตามขึ้นมา ต้นทุนที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม ไม่ว่าจะเป็นการฉีกขาดของโครงสร้างอาคาร ผิวถนนที่แตกร้าว งานระบบท่อน้ำ ท่อเดินสายไฟที่บิดงอ ล้วนเป็นปัญหายุ่งยากที่เสียทั้งเวลา และเงินจำนวนมหาศาล เมื่อเทียบกับทำการปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ

ไม่เสมอไป เพราะในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้น มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในบางพื้นที่นั้นการปรับปรุงหน้าดินอาจก่อประโยชน์ที่มากกว่า แต่กลับกันในบางพื้นที่การปรับปรุงหน้าดิน อาจมีความจำเป็นที่น้อยกว่า ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพของดิน, ระยะเวลาของโครงการ,              งบประมาณ, วัตถุประสงค์การใช้งาน, ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณนั้น ๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการสำรวจคุณสมบัติของดินบริเวณนั้นก่อนการก่อสร้าง เพื่อที่เราจะสามารถประเมินความเสี่ยงของระยะเวลาที่อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต

Scroll to Top