Geoharbour

การออกแบบและให้คำปรึกษาทางธรณีเทคนิค

การออกแบบและให้คำปรึกษาทางธรณีเทคนิค เป็นความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจสูง ซึ่งวิศวกรของเรามีความรู้และความเข้าใจที่พร้อม และครอบคลุมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ความเป็นไปได้ของโครงการ
  • การสำรวจ
  • การควบคุมการก่อสร้าง
  • การจัดการโครงการ
  • การออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค

โดยเป้าหมายของการออกแบบและให้คำปรึกษาทางธรณีเทคนิค คือการสร้างฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง ซึ่งสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ เช่น การเคลื่อนตัวของพื้นฐานราก โดยวิศวกรของเรานั้นสามารถทำนาย และระบุความเสี่ยงล่วงหน้า รวมทั้งสรรหาวิธีการที่ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่บริเวณนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้เสร็จสิ้นตามเวลา และงบประมาณที่มีอยู่ 

Scroll to Top