Geoharbour

เลค เลเจนด์ บางนา - สุวรรณภูมิ

• วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน : Vacuum Consoliddation Method (VCM) 

• ขนาดของพื้นที่ : 27,155 Square meters

• สถานที่ตั้ง : สมุทรปราการ, ประเทศไทย

• จุดประสงค์ในการก่อสร้าง : บ้าน

• ปี :  2562 – 2564

ลูกค้าของเรา

เจ้าของโครงการ

สถานที่ตั้งโปรเจกต์

Scroll to Top